เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

ตำแหน่งที่รับสมัคร (โรงพยาบาลมหาสารคาม)

1.เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 ตำแหน่ง

2.อายุรศาสตร์ 3 ตำแหน่ง

3.นิติเวช 1 ตำแหน่ง

4.รังสีวินิจฉัย 1 ตำแหน่ง

5.อายุรศาสตร์ อนุสาขาโรคหัวใจ 1 ตำแหน่ง

6.ตจวิทยา 1 ตำแหน่ง

7.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1 ตำแหน่ง

8.อายุรศาสตร์ อนุสาขาระบบทางเดินอาหารและตับ 1 ตำแหน่ง

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร (โรงพยาบาลชุมชน)

1.กุมารเวชศาสตร์ (รพ.พยัคฆภูมิพิสัย,รพ.บรบือ,รพ.วาปี) แห่งละ 1 ตำแหน่ง

2.วิสัญญี (รพ.พยัคภูมิพิสัย) 1 ตำแหน่ง

3.อายุรศาสตร์ (รพ.โกสุมพิสัย,รพ.วาปี) แห่งละ 1 ตำแหน่ง

4.ศัลยศาสตร์ (โรงพยาบาลวาปี) 1 ตำแหน่ง

5.สูติศาสตร์ (รพ.บรบือ,รพ.วาปี) แห่งละ 1 ตำแหน่ง

 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/0B_WWUqJrcpUeSGg4RUZubXNkejA/view?usp=sharing

สามารถส่งใบสมัครได้ที่ ชั้น 1 สำนักงานศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลีนิก โรงพยาบาลมหาสารคาม และที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

หากมีข้อสังสัย สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 088-5574504

รับสมัครถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลีนิก โรงพยาบาลมหาสารคาม 

168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร 088-557-4540

เบอร์โทรภายใน 420 ต่อ 1012-1014

Facebook : https://www.facebook.com/mec.mskh

 

 

 

ประวัติความเป็นมา

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยตั้งเป้า 7 ปี ผลิตแพทย์ให้ได้จำนวน 560 คน โดยปี พ.ศ. 2550 รับนักเรียนจากภูมิภาคในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าเรียนและพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์ให้มีศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์.ดร.สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือในการร่วมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศาสตรจารย์นายแพทย์วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายแพทย์วิทยา จารุพูนผล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลขอนแก่น นายแพทย์กวี ไชยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นายแพทย์เจริญ มีชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี และนายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมลงนามความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมผลิตแพทย์ในโครงการเร่งรัดการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทมีแผนจะรับนักศึกษาแพทย์ทั้งหมด 560 คน ปีละ 80 คน รวม 7 รุ่น และโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตามแผนการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขอีกปีละ 32 คน ตั้งแต่ พ.ศ. 2550-2552 รวมผลิตปีละ 112 คน โดยนักศึกษาแพทย์ทั้งหมดจะมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาให้โรงพยาลอุดรธานีและโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นสุบันร่วมผลิตแพทย์โดยมีศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสังกัดโรงพยาบาล โดยเพิ่มจากเดิมที่มีอยู่ 2 แห่งคือ โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์ เพื่อเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ข้อตกลง เรื่อง ความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2550


ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของการขาดแคลนแพทย์ของประเทศจึงได้มีข้อตกลงเรื่องความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในข้อตกลงเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 ณ สำนักงานคณะกรรมกาอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยกำหนดหลักการสำคัญ คือ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทเพิ่มขึ้น ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2547-2556) และ โครงการพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์และสาธารณสุขในแผนการลงทุนเสริมสร้างโครงสร้างสาธารณสุขแห่งชาติ (พ.ศ. 2549-2552) ตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐด้านสาธารณสุขหรือแผนการผลิตแพทย์เพื่อาวชนบทในระยะต่อไป ในรูปแบบของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537

กระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะร่วมมือกันในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทโดยให้เป็นไปตามข้อตกลง ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุขโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศวิโรจน์) ในฐานะผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย) ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้กำหนดข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้

1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลอุดรธานี และโรงพยาบาลมหาสารคามดำเนินการผลิตแพทย์ในรูปแบบของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลอุดรธานี และโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกันคัดเลือกนักศึกษา พัฒนานักศึกษา พัฒนาหลักสูตร การประเมินผล กิจกรรมห้องสมุด โสตทัศนศึกษา และงานวิจัย

3. มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะประสาทปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต

4. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 1 - 3

5. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลอุดรธานี และโรงพยาบาลมหาสารคาม รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 4 - 6 ตามหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะสนับสนุน กำกับดูแลส่งเสริม การพัฒนาอาจารย์ การเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลมหาสารคาม และสถาบันสมทบ

6. กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการพัฒนาโรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลมหาสารคาม และสถาบันสมทบที่เป็นเครือข่ายในการผลิตแพทย์ให้มีศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ทุก ๆ ด้าน ทั้งวัสดุครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารจัดการ ระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจที่เหมาะสม

บันทึกข้อตกลงนี้ จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2550 ณ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 2 ฉบับมีข้อความตรงกัน โดยเก็บไว้ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 ฉบับ และสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 ฉบับ