ประวัติความเป็นมา

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยตั้งเป้า
7 ปี ผลิตแพทย์ให้ได้จำนวน 560 คน โดยปี พ.ศ. 2550 รับนักเรียนจากภูมิภาคในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าเรียนและ
พัฒนาโรงพยาบาลศูนย์ให้มีศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์.ดร.สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ
ในการร่วมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศาสตรจารย์นายแพทย์วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายแพทย์วิทยา จารุพูนผล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลขอนแก่น นายแพทย์กวี ไชยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นายแพทย์เจริญ มีชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี และนายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมลงนามความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข
กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมผลิตแพทย์ในโครงการเร่งรัดการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทมีแผนจะรับนักศึกษาแพทย์
ทั้งหมด 560 คน ปีละ 80 คน รวม 7 รุ่น และโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตามแผนการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขอีกปีละ 32 คน ตั้งแต่ พ.ศ. 2550-2552 รวมผลิตปีละ 112 คน โดยนักศึกษาแพทย์ทั้งหมด
จะมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาให้โรงพยาลอุดรธานีและโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นสุบันร่วมผลิตแพทย์โดยมีศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสังกัดโรงพยาบาล โดยเพิ่มจากเดิมที่มีอยู่ 2 แห่งคือ โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์ เพื่อเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 
 
ข้อตกลง เรื่อง ความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2550
 
     
 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของการขาดแคลนแพทย์ของประเทศ
จึงได้มีข้อตกลงเรื่องความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในข้อตกลงเมื่อวันที่ 25 เมษายน
2549 ณ สำนักงานคณะกรรมกาอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยกำหนดหลักการสำคัญ คือ กระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการ จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทเพิ่มขึ้น ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2547-2556) และ โครงการพัฒนา
กำลังคนด้านการแพทย์และสาธารณสุขในแผนการลงทุนเสริมสร้างโครงสร้างสาธารณสุขแห่งชาติ (พ.ศ. 2549-2552)
ตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐด้านสาธารณสุขหรือแผนการผลิตแพทย์เพื่อาวชนบทในระยะต่อไป ในรูปแบบ
ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537

กระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะร่วมมือกันในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทโดยให้
เป็นไปตามข้อตกลง ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุขโดยปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศวิโรจน์) ในฐานะผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย) ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้กำหนดข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้

1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลอุดรธานี และโรงพยาบาลมหาสารคามดำเนินการผลิตแพทย์ในรูปแบบของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลอุดรธานี
และโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกันคัดเลือกนักศึกษา พัฒนานักศึกษา พัฒนาหลักสูตร การประเมินผล กิจกรรมห้องสมุด
โสตทัศนศึกษา และงานวิจัย

3. มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะประสาทปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต

4. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 1 - 3

5. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลอุดรธานี และ
โรงพยาบาลมหาสารคาม รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 4 - 6 ตามหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะสนับสนุน กำกับดูแลส่งเสริม การพัฒนาอาจารย์
การเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลมหาสารคาม และสถาบันสมทบ

6. กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการพัฒนาโรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลอุดรธานี
โรงพยาบาลมหาสารคาม และสถาบันสมทบที่เป็นเครือข่ายในการผลิตแพทย์ให้มีศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ทุก ๆ ด้าน ทั้งวัสดุครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารจัดการ ระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจที่เหมาะสม

บันทึกข้อตกลงนี้ จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2550 ณ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 2 ฉบับ
มีข้อความตรงกัน โดยเก็บไว้ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 ฉบับ และสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 ฉบับ